• Ana Sayfa
  • Haberler
  • Birtakım kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 unsuru Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi

Birtakım kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 unsuru Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi

Birtakım kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 unsuru Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi
Okunuyor Birtakım kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 unsuru Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi

mgaTesXdRUG9Bqjd BMpKA

Düzenlemeye nazaran, Vergi Tarz Kanunu’nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK), vilayet özel yönetimleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığına (YİKOB) olan birtakım borçlar yapılandırılıyor.

Lakin düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile çaba kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında tutuluyor.

Teklifle yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvelki devirlere ilişkin borçlar şöyle:

– Vergi Yordam Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları,

– 2021 yılına ait olarak kelam konusu tarihten evvel tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

– Yapılan tespitlere ait olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları;

– Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı

– Gümrük Kanunu ve ilgili öteki kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme artırımı alacakları, SGK’ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen müddetlerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar

– Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun ilgili hususları kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve evvelki aylara ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik dayanak primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları

– 2021 yılı Nisan ayı ve evvelki aylara ait isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları

– Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait yapılan ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespit sonucunda bulunan eksik personellik fiyatı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları

– İşlenen fiillere ait olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları

– İlgili kanunları mucibince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve evvelki aylara ait damga vergisi, özel süreç vergisi ve eğitime katkı hissesi ile bunlara bağlı gecikme artırımı alacakları

– Vilayet özel yönetimlerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları.

– Hesaplamada kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı

Yasa teklifiyle belediyelere olan borçların da yapılandırılması öngörülüyor. Buna nazaran, belediyelerin, Vergi Tarz Kanunu kapsamındaki 30 Nisan 2021 tarihinden evvelki periyotlara, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme faiz ve artırımları; 2021 yılına ait olarak kelam konusu tarihten evvel tahakkuk eden vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları da teklifin kapsamında yer alıyor.

blank

Öte yandan belediyelerin, Belediye Gelirleri Kanunu’na nazaran vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olan fiyat ve hisse alacakları; Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi kelam konusu tarih olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık fiyatı alacakları; büyükşehir belediyelerinin Etraf Kanunu’nun “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı hususuna nazaran vadesi 30 Nisan 2021’den evvel olduğu halde teklifin maddeleştiği tarihte ödenmemiş katı atık fiyatı alacakları ile tüm bunlara bağlı fer’i alacakları da düzenlemede bulunuyor.

Teklife nazaran, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, “Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını” tabir edecek.

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KATILAŞMIŞ ALACAKLAR

Kanun teklifiyle mutlaklaşmış birtakım alacaklar için yapılandırmaya gidiliyor. Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vilayet özel yönetimleri ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan düzenlemenin maddeleşerek yayımlandığı tarih prestijiyle şu borçların tahsilinden vazgeçilecek:

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları ile ödenmemiş alacağın yalnızca feri alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine bu düzenlemenin yayım tarihi prestijiyle Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ; kanun teklifinde belirtilen müddet ve halde büsbütün ödenmesi kuralıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları ile daha evvel ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamı,

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50’si ve bu fiyata gecikme artırımı yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ- ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ; ödenmemiş alacağın yalnızca gecikme artırımından ibaret olması halinde gecikme artırımı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyat, kanun teklifinde belirtilen müddet ve formda büsbütün ödenmesi kuralıyla cezaların kalan yüzde 50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamı,

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş ve bu düzenlemede sıralanan idari para cezalarının külliyen bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine kanun teklifinin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ,

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan başka asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları ve ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ yasa teklifinde belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi kuralıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacaklarının tamamı,

– Birtakım Kamu Alacaklarının Uzlaşma Adabı ile Tahsili Hakkında Kanun’un birinci iki hususu yeterince ödenmesi gerektiği halde bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan meblağların ödenmesi halinde Birtakım Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanun yeterince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı.

geU6uhu4DUK1daNW4fUSbA

VADESİNDE ÖDENMEMİŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE YAPILANDIRMA

Düzenlemeye nazaran, Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının külliyen bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyat ile idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ticaret Bakanlığının vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş ve gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak kararları nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50’sinin yasa teklifinde belirtilen mühlet ve formda büsbütün ödenmesi kaidesiyle cezaların kalan yüzde 50’si ödenmeyecek.

Eşyanın gümrüklenmiş bedeline bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın büsbütün ödenmesi kuralıyla cezaların kalan yüzde 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacaklarının tamamı tahsil edilmeyecek.

Yasa teklifine nazaran, her bir taşıt için düzenlemenin kanunlaşmasından evvel ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na nazaran verilen trafik idari para cezası, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş fiyatı ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyat ile katsayı fiyatının en az yüzde 10’unun ödenmiş olması halinde yasa teklifinde belirtilen taksit ödeme müddetince fenni muayeneye müsaade verilecek.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçıları, Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkisi kapsamında kullanılma mecburiliği getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına müsaade verilebilmesi için bu yasa teklifiyle yapılandırılan Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ilgili cetvellerinde yer alan eserlere ait özel tüketim vergisi, vadesi 1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen katma bedel vergisi ve bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın tamamını ödeyecek.

Düzenleme kapsamında yapılandırılan fiyatların, öngörülen mühlet ve formda ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

BELEDİYE VE YİKOB’LARIN ALACAKLARI

Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Ücrete Tabi İşler” ile “Müze giriş fiyatları ile madenlerden belediyelere pay” başlıklı hususlarına nazaran tahsili gereken fiyat ve hisseler ile su, atık su ve katı atık fiyatı alacaklarından vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olanlar hakkında yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen meblağların ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı her türlü ceza ve artırımlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Büyükşehir belediyelerinin, Çevri Kanunu’nun “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı hususu uyarınca vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde ödenmemiş katı atık fiyatı alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere kontratlarda düzenlenen her türlü artırımlar hakkında da hesaplanacak meblağların ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı ceza, gecikme faizi ve artırımı ödenmeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon yönetimlerinin kelam konusu tarihten evvel ödenmemiş su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımları, hesaplamalar sonucu belirlenen fiyatların ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek.

Öte yandan düzenlemeyle YİKOB’ların vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde ödenmemiş ve Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları da yapılandırılacak. Bu husus kararından yararlanmak isteyen borçluların unsurda belirtilen kaidelerin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları koşulu aranacak.

KATILAŞMAMIŞ YAHUT DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI

Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Teklifi’nin Meclis Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edilen hususlarına nazaran, katılaşmamış yahut dava safhasında bulunan amme alacaklarının ne biçimde yapılandırılacağı düzenleniyor.

Buna nazaran, düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma müddeti şimdi geçmemiş olan ikmalen, resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50’si ile bu meblağa ait faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine teklifin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; belirtilen mühlet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla vergilerin ve gümrük vergilerinin yüzde 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle gümrük vergilerine ait gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz mühleti geçmemiş yahut idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu karar uygulanacak.

İlgisine nazaran istinaf yahut temyiz müddetleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz yahut temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep mühleti geçmemiş yahut karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda, buna nazaran ödenecek alacak asıllarının tespitinde, teklifin yayımı tarihi prestijiyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki meblağ temel alınacak.

blank

Yalnızca vergi cezalarına ve gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ait dava açılmış olması halinde; asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu kanun teklifin yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması yahut belirtilen müddet ve formda ödenmesi kaidesiyle tamamının ve bunlara bağlı gecikme artırımlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına ve gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ait verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın yüzde 25’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik yahut tadilen tasdike ait karar olması halinde tasdik edilen cezanın yüzde 50’sinin, terkin edilen cezanın yüzde 10’unun, bozulan kısmın yüzde 25’inin belirtilen mühlet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

İHTİLAFLI PARA CEZALARINA DA YAPILANDIRMA

Teklifte, kanun kapsamındaki idari para cezalarından ihtilaflı olanlar ile kanun kapsamındaki ecrimisillerden ihtilaflı olanların yapılandırılması düzenleniyor.

Alacakların tespitinde temel alınacak en son karar, tarhiyata, tahakkuka, idari yaptırım kararına, ecrimisile ait ihbarname, düzeltme ihbarnamesine yönelik verilen ve teklifin yayımı tarihinden evvel taraflardan birine bildiri edilmiş karar olacak.

Uzlaşma kararlarından yararlanılmak üzere müracaatta bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş yahut uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış lakin dava açma müddeti geçmemiş alacaklar da bu unsur kararından yararlanacak.

Bu karardan yararlanılması için husus kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması koşul olacak.

BAŞLAYAN İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Düzenlemenin yayımı tarihinden evvel başlanıldığı halde tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk süreçlerine, bu kanun teklifinin matrah ve vergi artırımına ait kararları gizli kalmak kaydıyla devam edilecek.

Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması düzenleniyor. Bu karardan yararlanma, ihbarname bildirisine bağlı müracaat ve ödeme müddetleri de belirlenerek kurala bağlanıyor. Ayrıyeten düzenlemeden yararlanmanın genel müracaat mühleti içinde bildirim edilen ihbarnameler için farklı müracaat mühleti ve buna bağlı olarak birinci taksit ödeme mühleti belirleniyor.

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın yüzde 25’ini belirtilen müddet ve halde ödemeleri halinde, kalan yüzde 75’inin tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin yayımı tarihinden evvel pişmanlık talebi ile verilip ödeme istikametinden koşulların ihlal edildiği beyannameler ile zaten verilen beyannameler için kesilen ve teklifin yayımı tarihi prestijiyle bildiri edilmemiş olan vergi cezaları hakkında bu husus kararları uygulanacak. Asla bağlı vergi cezalarının bu düzenleme kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin bu kanun teklifinin yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması koşul olacak.

Düzenlemenin yayımı tarihinden evvel tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komitesi kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve bildiri süreçleri yapılacak ve belirtilen biçimde, belirlenen fiyatın büsbütün ödenmesi koşuluyla bu düzenlemenin kararlarından yararlanılacak.

Emsal düzenleme, gümrük vergisi için de getiriliyor.

Teklifin yayımı tarihi prestijiyle Vergi Tarz Kanunu’nun tarhiyat öncesi uzlaşma kararlarına nazaran uzlaşma talebinde bulunulmuş lakin uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe bildirim edilmemiş alacaklar da bu düzenlemeden yararlanacak.

Vergi Tarz Kanunu’nun pişmanlık ve ıslah başlıklı kararları çerçevesinde beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık artırımı yerine bu kanun teklifinin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi kuralıyla pişmanlık artırımı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bizatihi verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu kanun teklifinin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; belirtilen mühlet ve halde büsbütün ödenmesi kuralıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilatından vazgeçilecek.

30 Nisan 2021’e kadar verilmesi gerektiği halde düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle emlak vergisi bildiriminde bulunmayan yahut bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesinin tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine, bu kanun teklifinin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; belirtilen müddet ve biçimde büsbütün ödenmesi koşuluyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme artırımı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Gelir Vergisi Kanunu’nda öbür fiyat mükelleflerinin, 31 Ağustos 2021’e kadar vergi dairelerine başvurarak 2021 takvim yılına ait gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla evvelki periyotlara ait rastgele bir vergi ve ceza aranmayacak. Bu mükelleflerden, daha evvel mükellefiyet kaydını yaptırmayanların işe başlama tarihi olarak bu düzenlemeye nazaran gerçekleştirdikleri müracaat tarihi temel alınacak.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın